yeskery

二叉树遍历的实现方式

介绍

所谓遍历(Traversal)是指沿着某条搜索路线,依次对树中每个结点均做一次且仅做一次访问。访问结点所做的操作依赖于具体的应用问 题。 遍历是二叉树上最重要的运算之一,是二叉树上进行其它运算之基础。二叉树的遍历分为:前序遍历、中序遍历和后序遍历。

实现

 1. public class BinaryTreeTraversal {
 2. /**
 3. * 二叉树结点类
 4. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 5. */
 6. private static class TreeNode<T> {
 7. /** 节点存储的值 */
 8. private T data;
 9. /** 左孩子节点 */
 10. private TreeNode<T> leftChild;
 11. /** 右孩子节点 */
 12. private TreeNode<T> rightChild;
 13. /**
 14. * 二叉树节点的构造方法
 15. * @param data 节点存储的值
 16. */
 17. TreeNode(T data) {
 18. this.data = data;
 19. }
 20. }
 21. /**
 22. * 标记节点类,用于二叉树的后序遍历时作标记使用
 23. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 24. */
 25. private static class TagNode<T> {
 26. /** 需要标记的节点 */
 27. private TreeNode<T> treeNode;
 28. /** 是否是第一次访问 */
 29. private boolean isFirst;
 30. }
 31. /**
 32. * 构建二叉树,用二叉树的前序遍历线性链表构建一颗二叉树
 33. * @param list 二叉树的前序遍历线性链表
 34. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 35. * @return 构建后的二叉树根节点
 36. */
 37. public static <T> TreeNode<T> createBinaryNode(LinkedList<T> list) {
 38. if (list == null || list.isEmpty()) {
 39. return null;
 40. }
 41. TreeNode<T> node = null;
 42. T data = list.removeFirst();
 43. if (data != null) {
 44. node = new TreeNode<>(data);
 45. node.leftChild = createBinaryNode(list);
 46. node.rightChild = createBinaryNode(list);
 47. }
 48. return node;
 49. }
 50. /**
 51. * 二叉树的前序遍历,用递归实现
 52. * @param node 需要遍历的节点
 53. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 54. */
 55. public static <T> void preOrderTraversalByRecursion(TreeNode<T> node) {
 56. if (node == null) {
 57. return;
 58. }
 59. System.out.print(node.data + " ");
 60. preOrderTraversalByRecursion(node.leftChild);
 61. preOrderTraversalByRecursion(node.rightChild);
 62. }
 63. /**
 64. * 二叉树的中序遍历,用递归实现
 65. * @param node 需要遍历的节点
 66. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 67. */
 68. public static <T> void midOrderTraversalByRecursion(TreeNode<T> node) {
 69. if (node == null) {
 70. return;
 71. }
 72. midOrderTraversalByRecursion(node.leftChild);
 73. System.out.print(node.data + " ");
 74. midOrderTraversalByRecursion(node.rightChild);
 75. }
 76. /**
 77. * 二叉树的后序遍历,用递归实现
 78. * @param node 需要遍历的节点
 79. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 80. */
 81. public static <T> void postOrderTraversalByRecursion(TreeNode<T> node) {
 82. if (node == null) {
 83. return;
 84. }
 85. postOrderTraversalByRecursion(node.leftChild);
 86. postOrderTraversalByRecursion(node.rightChild);
 87. System.out.print(node.data + " ");
 88. }
 89. /**
 90. * 二叉树的前序遍历,用栈实现
 91. *
 92. * 这种实现类似于图的深度优先遍历(DFS)。维护一个栈,将根节点入栈,然后只要
 93. * 栈不为空,出栈并访问,接着依次访问节点的右节点、左节点入栈。
 94. *
 95. * 这种方式应该是对前序遍历的一种特殊实现(看上去简单明了),但是不具备很好的
 96. * 扩展性,在中序遍历和后序遍历方式中不适用
 97. *
 98. * @param root 需要遍历的根节点
 99. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 100. */
 101. public static <T> void preOrderTraversalByStack(TreeNode<T> root) {
 102. if (root == null) {
 103. return;
 104. }
 105. Stack<TreeNode<T>> stack = new Stack<>();
 106. stack.push(root);
 107. while (!stack.isEmpty()) {
 108. TreeNode<T> node = stack.pop();
 109. System.out.print(node.data + " ");
 110. if (node.rightChild != null) {
 111. stack.push(node.rightChild);
 112. }
 113. if (node.leftChild != null) {
 114. stack.push(node.leftChild);
 115. }
 116. }
 117. }
 118. /**
 119. * 二叉树的前序遍历,用栈实现
 120. *
 121. * 利用栈模拟递归过程实现循环前序遍历二叉树,这种方式具有扩展性,它模拟递归的
 122. * 过程,将左子树节点不断压入栈,直到 <code>null</code>,然后再处理栈顶节点
 123. * 的右子树。
 124. *
 125. * @param root 需要遍历的根节点
 126. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 127. */
 128. public static <T> void preOrderTraversalByStack2(TreeNode<T> root) {
 129. if (root == null) {
 130. return;
 131. }
 132. Stack<TreeNode<T>> stack = new Stack<>();
 133. TreeNode<T> node = root;
 134. while (node != null || !stack.isEmpty()) {
 135. // 访问节点的的左孩子,并入栈
 136. while (node != null) {
 137. System.out.print(node.data + " ");
 138. stack.push(node);
 139. node = node.leftChild;
 140. }
 141. // 如果节点没有左孩子,则弹出栈顶节点,访问节点右孩子
 142. if (!stack.isEmpty()) {
 143. node = stack.pop();
 144. node = node.rightChild;
 145. }
 146. }
 147. }
 148. /**
 149. * 二叉树的中序遍历,用栈实现
 150. *
 151. * 利用栈模拟递归过程实现循环中序遍历二叉树,思想和上面先序非递归2
 152. * {@link #preOrderTraversalByStack2(TreeNode)} 相同,只是访问的时间是在
 153. * 左子树都处理完 <code>null</code> 的时候出栈并访问
 154. *
 155. * @param root 需要遍历的根节点
 156. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 157. */
 158. public static <T> void midOrderTraversalByStack(TreeNode<T> root) {
 159. if (root == null) {
 160. return;
 161. }
 162. Stack<TreeNode<T>> stack = new Stack<>();
 163. TreeNode<T> node = root;
 164. while (node != null || !stack.isEmpty()) {
 165. // 访问节点的的左孩子,并入栈
 166. while (node != null) {
 167. stack.push(node);
 168. node = node.leftChild;
 169. }
 170. // 如果节点没有左孩子,则弹出栈顶节点,访问节点右孩子
 171. if (!stack.isEmpty()) {
 172. node = stack.pop();
 173. System.out.print(node.data + " ");
 174. node = node.rightChild;
 175. }
 176. }
 177. }
 178. /**
 179. * 二叉树的后序遍历,用栈实现,额外借助一个 {@link TagNode} 类来实现标记。
 180. *
 181. * 后续遍历不同于先序和中序,它是要先处理完左子树和右子树,然后再处理根节点(回溯)
 182. *
 183. * 对于任一节点p,将其入栈,然后沿其左子树一直往下搜索,直到搜索到没有左孩子出现
 184. * 的节点,此时该节点还未出现在栈顶,但是此时不能将其出栈并访问,因为其右孩子还
 185. * 未被访问。
 186. *
 187. * 所以接下来按照相同的规则对其右子树进行相同的处理,当访问完右子树时,该节点又
 188. * 出现在栈顶,此时可以将其出栈并访问,这样就保证了正确的访问顺序。
 189. *
 190. * 可以看出,在这个过程中,每个节点都两次出现在栈顶,只有第二次出现在栈顶时,才能
 191. * 访问它。因此需要多设置一个变量标识该节点是否第一次出现在栈顶,这里是在树结构里
 192. * 加一个标记,然后合成一个新的 {@link TagNode} 。
 193. *
 194. * @param root 需要遍历的根节点
 195. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 196. */
 197. public static <T> void postOrderTraversalByStack(TreeNode<T> root) {
 198. if (root == null) {
 199. return;
 200. }
 201. Stack<TagNode<T>> stack = new Stack<>();
 202. TreeNode<T> node = root;
 203. TagNode<T> tagNode;
 204. while (node != null || !stack.isEmpty()) {
 205. // 沿着左子树一直往下搜索,直至出现没有左孩子的节点
 206. while (node != null) {
 207. tagNode = new TagNode<>();
 208. tagNode.treeNode = node;
 209. tagNode.isFirst = true;
 210. stack.push(tagNode);
 211. node = node.leftChild;
 212. }
 213. if (!stack.isEmpty()) {
 214. tagNode = stack.pop();
 215. // 表示第一次出现在栈顶
 216. if (tagNode.isFirst) {
 217. tagNode.isFirst = false;
 218. stack.push(tagNode);
 219. node = tagNode.treeNode.rightChild;
 220. } else {
 221. //第二次出现在栈顶
 222. System.out.print(tagNode.treeNode.data + " ");
 223. node = null;
 224. }
 225. }
 226. }
 227. }
 228. /**
 229. * 二叉树的后序遍历,用栈实现,无需额外借助其它类来判断节点是否访问。
 230. *
 231. * 要保证根节点在左孩子和右孩子访问之后才能访问,因此对于任一节点p,先将其入栈。
 232. * 如果p不存在左孩子和右孩子,则可以直接访问它。
 233. *
 234. * 或者p存在左孩子和或右孩子,但其左孩子和右孩子都已经被访问过了,则同样可以直接
 235. * 访问该节点。
 236. *
 237. * 若非上述两种情况,则将p的右孩子和左孩子依次入栈,这样就保证了每次取栈顶元素的
 238. * 时候,左孩子在右孩子前面被访问,左孩子和右孩子都在根节点前面被访问。
 239. *
 240. * @param root 需要遍历的根节点
 241. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 242. */
 243. public static <T> void postOrderTraversalByStack2(TreeNode<T> root) {
 244. if (root == null) {
 245. return;
 246. }
 247. Stack<TreeNode<T>> stack = new Stack<>();
 248. TreeNode<T> currentNode = null, preNode = null;
 249. stack.push(root);
 250. while (!stack.isEmpty()) {
 251. currentNode = stack.peek();
 252. // 如果当前节点没有孩子节点或者孩子节点都已经被访问过
 253. boolean isLeafNode = currentNode.leftChild == null && currentNode.rightChild == null;
 254. boolean isVisited = (preNode != null && (preNode == currentNode.leftChild
 255. || preNode == currentNode.rightChild));
 256. if (isLeafNode || isVisited) {
 257. System.out.print(currentNode.data + " ");
 258. stack.pop();
 259. preNode = currentNode;
 260. } else {
 261. if (currentNode.rightChild != null) {
 262. stack.push(currentNode.rightChild);
 263. }
 264. if (currentNode.leftChild != null) {
 265. stack.push(currentNode.leftChild);
 266. }
 267. }
 268. }
 269. }
 270. /**
 271. * 二叉树的层级遍历,使用队列实现
 272. * @param root 需要遍历的根节点
 273. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 274. */
 275. public static <T> void levelOrderTraversalByQueue(TreeNode<T> root) {
 276. Queue<TreeNode<T>> queue = new LinkedList<>();
 277. queue.offer(root);
 278. while (!queue.isEmpty()) {
 279. TreeNode<T> node = queue.poll();
 280. System.out.print(node.data + " ");
 281. if (node.leftChild != null) {
 282. queue.offer(node.leftChild);
 283. }
 284. if (node.rightChild != null) {
 285. queue.offer(node.rightChild);
 286. }
 287. }
 288. }
 289. /**
 290. * 二叉树的层级遍历,使用递归实现,对层级相同的节点进行输出
 291. * @param root 需要遍历的根节点
 292. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 293. */
 294. public static <T> void levelOrderTraversalByRecursion(TreeNode<T> root) {
 295. int depth = depth(root);
 296. for (int i = 0; i < depth; i++) {
 297. doLevelOrderTraversalByRecursion(root, 0, i);
 298. }
 299. }
 300. /**
 301. * 对二叉树相同层级的节点进行递归输出
 302. * @param node 需要遍历的根节点
 303. * @param level 遍历层级
 304. * @param target 目标层级
 305. * @param <T> 二叉树存储的数据对象类型
 306. */
 307. private static <T> void doLevelOrderTraversalByRecursion(TreeNode<T> node, int level, int target) {
 308. if (node == null) {
 309. return;
 310. }
 311. if (level == target) {
 312. System.out.print(node.data + " ");
 313. }
 314. doLevelOrderTraversalByRecursion(node.leftChild, level + 1, target);
 315. doLevelOrderTraversalByRecursion(node.rightChild, level + 1, target);
 316. }
 317. /**
 318. * 求二叉树的深度
 319. * @param root 需要遍历的根节点
 320. * @return 二叉树的根节点
 321. */
 322. private static int depth(TreeNode root) {
 323. if (root == null) {
 324. return 0;
 325. }
 326. return Integer.max(depth(root.leftChild), depth(root.rightChild)) + 1;
 327. }
 328. public static void main(String[] args) {
 329. // 构建二叉树
 330. LinkedList<Integer> list = new LinkedList<>(Arrays.asList(3, 2, 9, null, null,
 331. 10, null, null, 8, null, 4));
 332. TreeNode<Integer> root = createBinaryNode(list);
 333. System.out.print("前序遍历(递归):");
 334. preOrderTraversalByRecursion(root);
 335. System.out.println();
 336. System.out.print("中序遍历(递归):");
 337. midOrderTraversalByRecursion(root);
 338. System.out.println();
 339. System.out.print("后序遍历(递归):");
 340. postOrderTraversalByRecursion(root);
 341. System.out.println();
 342. System.out.print("前序遍历1(栈):");
 343. preOrderTraversalByStack(root);
 344. System.out.println();
 345. System.out.print("前序遍历2(栈):");
 346. preOrderTraversalByStack2(root);
 347. System.out.println();
 348. System.out.print("中序遍历(栈):");
 349. midOrderTraversalByStack(root);
 350. System.out.println();
 351. System.out.print("后序遍历1(栈):");
 352. postOrderTraversalByStack(root);
 353. System.out.println();
 354. System.out.print("后序遍历2(栈):");
 355. postOrderTraversalByStack2(root);
 356. System.out.println();
 357. System.out.print("层级遍历(队列):");
 358. levelOrderTraversalByQueue(root);
 359. System.out.println();
 360. System.out.print("层级遍历(递归):");
 361. levelOrderTraversalByRecursion(root);
 362. System.out.println();
 363. }
 364. }

评论

发表评论 点击刷新验证码

提示

该功能暂未开放